fbpx

VRAAG & ANTWOORD

FAQ

Door de nieuwe aanpak naar Spirituele Bevrijding die wij hanteren, beseffen we dat er bij velen ook vragen kunnen ontstaan. 

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen, aangaande spiritualiteit in zijn algemeenheid en het initiatief Spirituele Bevrijding.

Heb je zelf vragen? Stel ze gerust hieronder, wij antwoorden zo spoedig mogelijk.


AANGAANDE het initiatief
Spirituele bevrijding

Het initiatief

Dit nieuwe unieke initiatief ‘de Spirituele Bevrijding’ is een initiatief dat gericht is op het verkrijgen van stabiele permanente innerlijke rust, en dit gepaard met een intense innerlijke vreugde.

Niet op basis van de gangbare methoden zoals yoga en mindfulness, maar op basis van door psychologische kennis verkregen inzichten en van de herontdekking van de verborgen aanwezige Zelfgevoelens. Een initiatief dat daarin uniek is.

Er is al een geruime tijd een ontwikkeling gaande dat mensen belangstelling hebben voor het verkrijgen van innerlijke rust. Je ziet dan ook een duidelijke toename van de aantal aangeboden meditatie en mindfulness cursussen. Velen hebben of denken daar baat bij te hebben om al is het van tijdelijk aard, even ontspanning en rust te vinden. De realiteit toont aan dat ze ondanks al die cursussen en oefeningen, vervolgens toch weer vervallen in hun oude denk en gedachtepatronen. Ook aan het gedrag is ondanks al die sessies niets veranderd, dat wil zeggen ze vervallen ook weer terug op hun oude vertrouwde soms schadelijke gedragspatronen.

Een stabiele en permanente innerlijke rust kan daarom niet verkregen worden via die weg.

Het dient anders aangepakt te worden, op een geheel andere wijze.

Vandaar dat ik dit nieuwe initiatief gelanceerd heb, op basis van een nieuwe aanpak, de integrale aanpak. De integrale aanpak is een combinatie van drie benaderingswijzen ter realisering van Spirituele Bevrijding. De essentie van deze drie trajecten zijn samengebundeld in de Integrale Aanpak.

Zijn naam is Swami Mano; 55 jaar, arts van beroep en afgestudeerd in 1988; zelfstandig ondernemer. Van zijn hand zijn twee boeken verschenen met de titels: “het menselijk bewustzijn” en “het persoonlijk bewustzijn”. Ook is hij de initiatiefnemer en oprichter van dit bijzondere project ‘de Spirituele Bevrijding’.

Als spiritueel coach zal hij je meenemen op een boeiende innerlijke ontdekkingsreis, hierbij zal hij fungeren als een spirituele reisleider die jou gebieden in je eigen innerlijke (lees: Psyche) zal laten zien, waarvan je waarschijnlijk niet eens wist dat ze bestonden. Zijn intentie is om je te inspireren en je de interesse te wekken voor verdere exploratie en verkenning van je eigen innerlijke. Zijn uiteindelijke streven is je te helpen en te begeleiden bij de zoektocht naar het Zelf, een bestaande entiteit, voorbij de eigen Psyche.

Een aantal hoofdactiviteiten: 

    • Workshop ‘Hartmeditatie’
    • Spiritueel coaching: een begeleiding naar Spirituele Bevrijding
    • Spiritueel counseling: advisering inzake  spiritueel getinte issues
    • Lezingen en voordrachten over spirituele thema’s
    • Het opzetten en onderhouden van een kennisportaal inzake Spirituele Bevrijding

Het is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar permanente en stabiele innerlijke rust. De vereisten zijn een zekere mate van discipline, consciëntieusheid en bereidheid om zich ontvankelijk op te stellen voor informatie over spiritualiteit en de psychologie van de mens. De coaching en workshop is met name bedoeld voor een doelgroep die streeft naar Zelfverwerkelijking.

Mensen zien in dat vastgeroeste denkpatronen en gedragspatronen lastig of zelfs onmogelijk via de gangbare psychologische en spirituele methoden doorbroken kunnen worden. Ook voor die mensen die cursussen en sessies gevolgd hebben van yoga, ademhalingsoefeningen, tot allerlei soorten meditatie en mindfulness, en daarbij tot de conclusie gekomen zijn dat ze niet de beoogde stabiele mentale rust en vreugde hebben opgeleverd. Zij kunnen zich aanmelden, aangezien dit initiatief innerlijke rust en vreugde via een nieuwe invalshoek tracht te verwezenlijken.

Spirituele Bevrijding als initiatief is met name gericht is op het hervinden van Zelfgevoelens. Dit maakt dit initiatief uniek. De realisatie van permanente stabiele innerlijke rust is gelegen in het vinden van het Zelf, en vormt de sleutel naar Spirituele Bevrijding.

Zelfrealisatie! 

Secundair streven we onder andere naar: psychologische welzijnsgevoelens, een bevrijd gevoel, gevoelens van voldoening, gevoelens van mentale vrede en volledig onafhankelijkheid. Dit alles draagt bij tot een menselijk bestaan die geheel verschilt van het bestaan van de doorsnee mens, gekenmerkt door afhankelijkheid, stress, emotionele instabiliteit en impulsieve gedrag.

Nee. Met Spirituele Bevrijding beogen we de reis naar bevrijding zo wetenschappelijk mogelijk te benaderen. Er zijn raakvlakken met de religie, maar ook met neurologie, psychologie en filosofie. 

Ja, ieder persoon is in staat de allerhoogste vorm van Spirituele Bevrijding te verwerven. Echter de realiteit is dat ‘de aanvangsplafond‘ van ieder persoon verschillend is, immers ieder persoon heeft individueel beperkende factoren in zich. Denk aan innerlijke weerstanden, vastgeroeste denk en gedachtepatronen, ongezonde behoeftepatronen, ongezonde emotiepatronen. Dit zijn slechts een aantal factoren die overbrugd zullen moeten worden, en om dat te verwezenlijken is discipline, doorzettingsvermogen, conscentieusheid, oprechtheid, zelfvertrouwen en een gezond moreel geweten noodzakelijk. 

Desalniettemin is ons streven bij elk persoon gericht op het behalen van de hoogste vorm van Spirituele Bevrijding. Is dit individueel niet haalbaar dan zal onze streven gericht zijn op de individueel haalbare spirituele bevrijding.

Ja, de kennismakingsgesprekken worden doorgaans op locatie in de Spirituele Stiltetuin  gehouden. Vervolg contactmomenten kunnen op locatie in de Stiltetuin, maar ook online. Hou wel rekening met de openingstijden. 

Aangaande spiritualiteit

Het gedachtegoed

Ja.

Onder religie wordt aan het bestaan een hogere macht toegekend, die als oorzakelijke factor de processen in het universum beheerst. Die hogere macht wordt God genoemd. God maakt het bestaan zinvol.

Spiritualiteit in ons optiek geeft betekenis aan het bestaan door exploratie van verschillende innerlijke entiteiten en door zelfonderzoek naar hun onderlinge verbanden . Deze entiteiten zijn de Psyche, het ‘ik’ (het ego) en het Zelf. Ook wordt er in de spiritualiteit gekeken naar het functioneren van het brein in relatie tot deze innerlijke entiteiten  Spiritualiteit heeft vele raakvlakken met psychologie, filosofie en neurologie.

In onze visie, verkregen door psychologische zelfonderzoek, is de Psyche een onafhankelijk opererend entiteit, die sturing geeft aan de hersenen. Het bestaat uit 4 psychologische organen en meerdere suborganen. We zouden de Psyche kunnen voorstellen als een tafel met 4 poten. twee linker en twee rechter poten. De twee linkerpoten zijn de cognitieve zijde en de twee rechter poten de gevoelenszijde. De twee linkerpoten noemen we de perceptuele wezen en het denkwezen, de rechterpoten zijn de emotioneel-affectionele wezen en de conatief-intentionele wezen. Verder beschikt de Psyche over talrijke eigenschappen. Enkele daarvan zijn: het geweten, de intuïtie, het inzicht, het mentale geheugen en het intellect. Ook beschikt het over een viertal psychologische capaciteiten: innerlijke verbeelding middels het interne zicht, innerlijke spraak middels de interne stem, innerlijke stemming middels de interne gemoed en innerlijke drang middels de interne wil. En centraal wordt het hart van de Psyche gevormd door het ego.

Het Zelf is een gevoelensentiteit en kun je daarom geen beeld van haar vormen. Je kunt haar slechts voelen. Ze is voelbaar als krachtige zelfgevoelens, die centraal gericht is. Dit in tegenstelling tot emotionele of complexe menselijke gevoelens die juist perifeer extern gericht zijn, bovendien gaan ze samen met het visuele beeld, van een gebeurtenis, een persoon, een object of een situatie. Het Zelf daarentegen staat volledig op zichzelf, ongeschakeld, zonder maar ook enige visueel-sensorische sensatie.

De Psyche is een bestaande entiteit in de optiek van spiritualiteit, een innerlijk wezen die het brein aanstuurt. Zij is een actieve bron die informatie opslaat en genereert, met een eigen gevoels- en denkwezen.

Het ego vormt het hart van de Psyche en daarmee tevens de psychologisch hart van de mens. In de spiritualiteit is het menselijke functioneren het resultante van het functioneren van de Psyche.

Het Zelf daarentegen staat geheel los van de Psyche. Zij is een bestaande entiteit met een geheel unieke vorm van ‘ik’. De beleving van het Zelf is te voelen als een extreme alleenzijnsgevoel. De zoektocht naar het Zelf vormt de hoofddoel binnen de spiritualiteit. De vondst van het Zelf gaat gepaard met gevoelens van vrede en geluk.

Wanneer we het ‘ik’ van de mens sterk uitvergroten, dan zie we dat het bestaat uit een samenstel van twee vormen van ‘ik’. het zijn de cognitieve ik en de gevoelsmatige ik. Verdere zelfonderzoek toont aan dat het zelfgevoel behorend bij het cognitieve ik slechts een ‘schaduw’ is van het reële gevoelsmatige ik, die beschikt over krachtige zelfgevoel dat bovendien sterk centripetaal gericht is (naar het centrum toe, in tegenstelling tot het zelfgevoel van het cognitieve ik die centrifugaal, perifeer-extern gericht is.  

 

Door het Zelf op te zoeken en haar zelfgevoelens te beleven, wordt een spirituele ontwikkeling aangewakkerd, waardoor volgende ontwikkelingsstadia in de sequentie  van de ontwikkelingspsychologie, mogelijk worden. In die psychologische sequentie volgt er na de egoïsch-rationele stadium, het altruïstische stadium. De die-hards onder ons kunnen zelfs dit stadium ontstijgen en gaan voor de volgende verder gelegen stadium: het spirituele pluralisme of zelfs doorontwikkelen naar het Holistische stadium. Slechts enkeling zullen de grote stap naar Spirituele Bevrijding aankunnen. Maar dan krijg je bevrijding voor terug, een bewustzijnsstaat van volledige onafhankelijkheid, volstrekte rust en innerlijke vrede en een vreugde die zijn weerga niet kent. Dus zeker de moeite waard!

Een druk bestaan en spiritualiteit gaan zeer goed hand in hand. De beleving van drukte is de kwestie waar het hierbij eigenlijk om gaat. Wordt drukte beleefd als stressvol dan leidt dat tot psychologische kwalen, wordt de dagelijkse activiteiten uitgevoerd in een belevingsvorm dat rustig en vredig van aard is, dan zullen die activiteiten gefocust en consciëntieus uitgevoerd worden, en aan het eind van de dag zul je niet uitgeblust zijn maar nog vol energie zijn. 
Mentale rust en innerlijke vrede zoals wij met het initiatief ‘Spirituele Bevrijding’ beogen is alleen te realiseren wanneer de belevingspositie de juiste is. Klinkt ingewikkeld, maar wat we daarmee bedoelen is dat de dagelijkse realiteit een belevingsrealiteit is. Het beleven van de realiteit van de dag hangt voornamelijk af van de belevingspositie die je inneemt  en van waaruit het bestaan vervolgens beleefd wordt. Neem je bijvoorbeeld het zogenaamde egoïsche positie in, wat doorgaans onbewust door vrijwel iedereen ingenomen wordt, dan zal de beleving van de dagelijkse activiteiten van een andere orde zijn dan wanneer je de positie van het Zelf inneemt. De positie van het Zelf garandeert dat het bestaan vredig beleefd wordt. Het bestaan wordt een feest! De egoïsche positie daarentegen kent een beleving zoals we doorgaans kennen, het kan goed of slecht uitvallen. Vele factoren, en met name de belevingspositie, bij elkaar zorgen ervoor dat het dagelijkse bestaan als druk ervaren wordt, tot aan een stressvol bestaan toe. Onder begeleiding van de spirituele coach zullen we op zoek gaan naar het Zelf, die je inherent binnen in je innerlijke met je meedraagt. Het ligt ingesloten in je, maar in een latente staat, klaar om geactiveerd te worden. Eenmaal geactiveerd, zullen je dagelijkse bezigheden geheel anders voltrekken, je zult de dagelijkse handelingen gefocust uitvoeren, omdat jouw innerlijke basis van een vredige en vreugdevolle aard zal zijn.
 
 
Spirituele-logo-bevrijding-v3.png

Aanvraag Spiritueel Arrangement

Spirituele-logo-bevrijding-v3.png

Aanvraag Coaching / Advies